نمیدونی چقدرسخته تو تنهایی و غم خوردن.
خودت باشی و حرفایی توتنهایی فقط گفتن.
چقدرسخته که باشی تو ولی تنهای تنهاشم.
تو تنهایی و غمگینی اسیرخاطرات باشم.
به هرراهی که میرفتم فقط فکرتومن بودم.
ندیدی و نفهمیدی چقدر من عاشقت بودم.
نمیدونم چرا رفتی مگرازمن بدی دیدی.
جزاینکه عاشقت بودم چه چیز دیگه ای دیدی.
هنوزم عاشقت هستم بااینکه رفتی ازپیشم.
توشاید روزی برگردی به راهت منتظر میشم.

منبع : مطالب ،اشعار و دلنوشته های زیبا |انتظار
برچسب ها : عاشقت ,عاشقت بودم